Cách xử lý hóa đơn khi viết sai

Viết Sai Hóa Đơn GTGT (VAT) phải làm sao?

Các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT (VAT) như: Sai ngày tháng, tên Công ty, mã số thuế, địa chỉ, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, hình thức thanh toán, tiền thuế, thuế suất, số tiền bằng chữ,…

Thường có 2 trường hợp như sau:

  1. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuốn:

Cách xử lý: ­ Hãy gạch chéo các liên và lưu lại hóa đơn đó rồi viết lại hóa đơn mới là được

  1. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:

– Trường hợp chưa kê khai:

Cách xử lý: ­ Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không cần phải lập biên bản hủy hóa đơn). Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn (Mẫu biên bản thu hồi )

Lập lại hóa đơn mới, hai bên dùng hóa đơn mới để khai thuế.

Lưu ý: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình).”

– Trường hợp đã kê khai thuế:

+  Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, địa chỉ, mã số thuế, tên công ty…(Không ảnh hưởng đến số tiền thuế GTGT phải nộp và khấu trừ):

Cách xử lý: ­ Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai. Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…

Khi kê khai tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng “0”).

Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TTBTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT­BTC): ­ Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT­BTC của Bộ Tài chính.”

+  Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá … (Ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế):

Cách xử lý: ­ Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai. Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-­). ­

Khi kê khai tại kỳ kê khai hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.

Nếu là hóa đơn điều chỉnh giảm: Khi kê khai: ­ Bên bán ghi âm (-­) “Chỉ tiêu số 6 ­ Doanh thu” trên PL 01­1/GTGT, thuế GTGT sẽ tự động cập nhật